02.11 Çarşamba: Başhekim’in Kazanı!
bashekimkazan may2 by minas mini bashekim

04.11 Cuma: Ali Kuru ve Macit Baba

05.11 Cumartesi: Fattish ve Eren Eren